Ultrathin dendritic Pt3Cu triangular pyramid caps with enhanced electrocatalytic activity

Yun Kuang, Zhao Cai, Ying Zhang, Dongsheng He, Xiuling Yan, Yongmin Bi, Yaping Li, Zi Li, Xiaoming Sun

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

53 Citations (Scopus)

Search results