Source apportionment of fine organic carbon at an urban site of Beijing using a chemical mass balance model

Jingsha Xu, Di Liu, Xuefang Wu, Tuan V. Vu, Yanli Zhang, Pingqing Fu, Yele Sun, Weiqi Xu, Bo Zheng, Roy M. Harrison, Zongbo Shi

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (Scopus)
54 Downloads (Pure)
Filter
Finished

Search results