Laser directed writing of flat lenses on buckypaper

Sunan Deng, Pavel Penchev, Jian Liu, Yongjing Wang, Kyle Jiang, Stefan Dimov, Zhichun Zhang, Yanju Liu, Jinsong Leng, Haider Butt

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

9 Citations (Scopus)
170 Downloads (Pure)

Search results