Interlocking Problem in Automatic Disassembly Planning and Two Solutions

Feiying Lan, Yongjing Wang Wang, Duc Pham, Jiayi Liu, Jun Huang, Chunqian Ji, Shizhong Su, Wenjun Xu, Quan Liu, Zude Zhou

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter (peer-reviewed)peer-review

219 Downloads (Pure)
Original languageEnglish
Title of host publicationLecture Notes in Electrical Engineering
Subtitle of host publicationICINCO 2018
Pages193-213
Volume613
Publication statusPublished - 26 Oct 2019

Cite this