In Situ Metabolomics Expands the Spectrum of Renal Tumours Positive on 99mTc-sestamibi Single Photon Emission Computed Tomography/Computed Tomography Examination

Thomas Papathomas, Antonios Tzortzakakis, Na Sun, Franziska Erlmeier, Annette Feuchtinger, Kiril Trpkov, Alina Bazarova, Alexandros Arvanitis, Wei Wang, Bela Bozoky, Georgia Kokaraki, Rimma Axelsson, Axel Walch

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Original languageEnglish
JournalEuropean urology
Publication statusPublished - 27 Nov 2020

Cite this