Dual-band all-dielectric chiral photonic crystal

Lianlian Du, Yahong Liu, Xin Zhou, Liyun Tao, Meize Li, Huiling Ren, Ruonan Ji, Kun Song, Xiaopeng Zhao, Miguel Navarro-Cia

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Search results